جوهر مشکی (Black)

جوهر مشکی (Black)

تولید جوهر توسط کارخانجات مهفام سرام یزد