طراحی کاشی و سرامیک

مشاوره و ساخت پروفایل دستگاه های چاپ دیجیتال کاشی و سرامیک

  •  ساخت پروفایل دستگاه های چهار رنگ و بیش از چهار رنگ توسط دستگاه کرونو و دیگر نرم افزارهای پروفایل سازی .