جوهر صورتی (Pink)

جوهر زرد طلایی (Golden Yellow)

تولید جوهر توسط کارخانجات مهفام سرام یزد